private mobile proxy

Mobile proxy UA

With our mobile proxies you will forget about blocking in any social media.

mobile proxy

Perfect for social traffic sellers

Farm accounts, create ads campaigns and be sure about TRUST.
Mobile proxies are for multiaccounting in any social media!

mobile dynamic proxy

Dynamic proxy

You can change IP without changing any access! Via backconnect - simply use API or reload link (ask support).

mobile proxy ukraine

Pool of IPs

Giant pool of IP-addresses
Many subnets for each mobile operator!
That's allows YOU to visit many websites without any ban

Публічна оферта

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мпроксі", код ЄДРПОУ: 44812659,

місцезнаходження юридичної особи: 03035, м. Київ, вул. Кирилівська, 82, оф. 9 в особі

директора Шаповалова Олександра Михайловича, що діє на підставі Статуту, пропонує

необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (далі - "Замовник"), укласти

договір про надання послуг (далі "Договір").

Цей Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.

1. Визначення термінів та загальні положення.

1.1. Послуга - набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та шляхом доступу до динамічного айпі мобільних операторів, згідно вибраного Замовником тарифного плану на сайті https://mproxy.top/;

1.2. Публічна оферта (далі - "Оферта", "Договір") - публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.3. Cайт Виконавця - це сторінка в мережі інтернет за адресою: https://mproxy.top/ ,яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавців та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.

1.5. Замовник - фізична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.

1.6. Сторони - Виконавець та Замовник.

1.7. Операційна система (ОС) - це базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

1.8. Програмне забезпечення (ПЗ) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм;

1.9. Панель управління - програмне забезпечення для віддаленого адміністрування веб-сервера через браузер;

1.10. Домен - це текстовий запис на сервері DNS, що дозволяє отримати доступ до потрібних ресурсів за рахунок адресації;

1.11. Трафік - об'єм інформації, що передається через мережу Інтернет за певний період часу;

1.12. proxy-сервіс - вид послуги щодо забезпеченню доступу до переліку проксі-серверів.

1.13. "Замовити" - оформлення підписки на проксі-сервер.

1.14. Період підписки - тимчасовий відрізок часу, протягом якого Замовник має змогу використовувати проксі-сервер.

1.17. Систематичне порушення - більше одного порушення ;

1.19. Особисті дані - дані про фізичну особу, отримані Компанією у зв'язку з наданням послуг за даним договором;


2. Предмет договору.

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику послуги щодо доступу до динамічного айпі мобільних операторів, згідно вибраного Замовником тарифного плану на сайті https://mproxy.top/, на платній основі відповідно до умов цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такі послуги.

2.2. Відповідно до цього Договору, Виконавці зобов'язані надати Послугу проксі-сервера 24 години на добу згідно строків і вартості, зазначених в вибраному Замовником тарифному плані, а Замовник на свій розсуд використовувати Послугу в будь-який час згідно вибраного тарифного плану.

2.3.Сторони домовилися, що детальні умови Послуги відповідно до цієї Оферти зазначаються у Тарифному пакеті, які розміщуються на Сайті Виконавців, який є невід'ємною частиною договору.

2.4 Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів використання Замовником тарифного плану, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.

2.5 Ніякі претензії за результативністю застосування Замовником, отриманих в результаті надання Виконавцем послуг, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання таких послуг, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання таких послуг цілком і повністю лежить на Замовникові.

2.6 Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

3. Умови надання послуг.

3.1 Замовник самостійно вибирає Послугу на веб-сайті партнера за адресою: https://mproxy.top/ відповідно до тарифного плану самої послуги і здійснює оплату. Акцептом цієї Оферти є оплата за вибрану послугу згідно тарифного плану і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором.

3.2 З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, ця Оферта вважається акцептованою. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Замовника від Договору є неможливою.

3.3 Послуга вважається наданою з моменту виконання Виконавцем всіх дій, передбачених в порядку і на умовах, визначених цим Договором шляхом доступу до динамічного айпі мобільних операторів, згідно вибраного Замовником тарифного плану на сайті Виконавця.

4. Права і обов'язки Виконавця:

4.1 Виконавці мають право:

4.1.1 Самостійно організовувати процес надання Послуг Замовнику, визначати всі необхідні умови надання Послуг на власний розсуд.

4.1.2 Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.

4.1.3 Отримати вчасно за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачених цим Договором та відповідною Послугою згідно вибраного Замовником тарифного плану на сайті https://mproxy.top/;

4.1.4 Скасовувати, переривати, переносити оплату за будь-які Послуги згідно тарифних планів, а також змінювати їх зміст, розклад, тематику, перелік та інші параметри.

4.1.5 Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовником в процесі отримання Послуги, без будь-яких обмежень або компенсації Замовнику.

4.2. Виконавці зобов'язуються:

4.2.1 Надавати Замовнику Послуги відповідно до цього Договору та відповідної Послуги згідно вибраного тарифного плану на сайті Виконавця.

4.2.2 інформувати Замовника про правила та вимоги до організації надання Послуг, вимоги до їх якості та змісту, про права та обов'язки Замовника при отриманні послуг.

4.2.3 При необхідності забезпечити Замовника усією необхідною інформацією для отримання Замовником Послуги.

5. Права та обов'язки Замовника.

5.1 Замовник має право:

5.1.1 Отримати послуги відповідно до обраного тарифного плану і цього договору.

5.1.2 Отримати від Виконавця всю необхідну інформацію для отримання Послуги. Звертатися до Виконавців з питань, пов'язаних з наданням Послуг.

5.1.3 У будь-який час знайомитися з умовами тарифного плану Послуги на Сайті Виконавця.

5.2 Замовник зобов'язується:

5.2.1 Вказувати достовірну, повну і точну інформацію про себе при заповненні заявки на надання Послуг та/або реєстрації на веб-сайті. Якщо інформація в заявці виявляється недостовірною, Виконавці не несуть відповідальності за неможливість встановлення зв'язку з Замовником і надання послуг за цим Договором.

5.2.2 Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором та вибраного тарифного плану.

5.2.3 Утримуватися в процесі та в строки використання послуги від дій, які: порушують вимоги чинного законодавства, ображають інших користувачів Послуги, в тому числі, але не обмежуючись пропагувати ненависть, дискримінацію за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою, використовувати нецензурні вирази та/або гучні розмови, створювати шум за допомогою різних пристроїв тощо. можуть перешкодити іншим Замовникам, які користуються Послугою і отримують інформацію в процесі її використанні. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Замовників, в тому числі, але не обмежуючись шляхом розміщення інформації в мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках або будь-яким іншим публічним способом, проявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів Послуги або без такої.

5.2.4 Виконувати вимоги чинного законодавства та вимоги Договору, пов'язані з наданням Послуг.

5.2.5 Не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця. Надання Послуг не дає Замовнику прав інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

6. Вартість послуг і порядок оплати.

6.1 Загальна вартість послуг, наданих Замовником за цим Договором складається із загальної суми сплачених Замовником Послуг.

6.2 Вартість конкретної Послуги визначається Виконавцями у відповідності з вибраним тарифним планом Замовником, які розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером Виконавця особисто Замовнику.

6.3 Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Замовником на умовах 100% передоплати шляхом придбання відповідної Послуги згідно обраного тарифного плану на веб-сайті https://mproxy.top/;

6.4 Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на рахунок одного із Виконавця.

6.5 У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця- Виконавець не повертають кошти, які були оплачені Замовником.

7. Відповідальність Сторін.

7.1 Послуги Виконавця і всі пов'язані матеріали надаються "як є", без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Виконавець не надає ніяких гарантій, в тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і не порушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов'язаної з доступом Замовника до послуг і пов'язаних матеріалів, а також з їх використанням. Замовник погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг і пов'язаних матеріалів і використовує їх на власний ризик.

7.2 У максимально дозволеною законодавством мірою Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Замовника до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати загальної суми, отриманої від Замовника за надання йому послуг.

7.3 Замовник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.4 Замовник погоджується з тим, що в разі недотримання Замовником п. 5.2.2 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір з підстав, викладених в п. 9.3 цього договору.

7.5 Всі матеріали/інформація Послуги (тарифні плани) є об'єктом виняткових прав Виконавців. Не допускається без згоди Виконавців використання даних матеріалів, т. ч. їх відтворення, поширення, публічний показ, імпорт оригіналу або примірників матеріалів з метою поширення, переклад або інша переробка, доведення до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до Послуги з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та цим Договором. У разі таких неправомірних дій Виконавці мають право вимагати припинення цих дій, що порушують виключні права Виконавців на дані Послуги, а також відшкодування збитків, завданих таким використанням. У відповідності до цього Договору використання Замовником матеріалів/інформації щодо Послуги допускається тільки в цілях ознайомлення з нею. інші цілі і форми використання матеріалів/інформації щодо Послуги вимагають обов'язкової письмової згоди з боку Виконавців.

8. Форс-мажор.

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі - Форс-мажор).

8.2 Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.

8.3 Сторона, для якої наступили вказані обставини, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджувальні документи.

8.4 З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5 У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 (трьох) місяців, кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору.

9. Припинення Договору. Дія цього Договору припиняється:

9.1 За згодою Сторін.

9.2 Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.

9.3 У випадках порушення Замовником умов, передбачених п. 5.2 Оферти.

9.4 В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

10. Обробка персональних даних.

10.1 Замовник дає згоду на використання і обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових і комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих відповідно до законодавства і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збір, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням і без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних. При цьому Замовник дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах з метою виконання вимог законодавства та даних договірних зобов'язань з дотриманням вимог чинного законодавства.

11. Термін дії оферти.

11.1 Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавців і діє до моменту її відкликання Виконавцями.

11.2 Виконавці мають право в будь-який час внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавцем, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

12. Призупинення надання послуг, відновлення роботи послу та відключення від послуг

12.1. Якщо залишок коштів на ОР стає меншим за добову замовникну плату за підключеними Тарифними планами, Виконавець автоматично проводить Призупинення надання Послуги до моменту надходження коштів у розмірі не менше місячної замовникної плати.

12.2. Виконавець має право призупинити надання Послуг на час здійснення планових технічних робіт або невідкладних технічних робіт.

12.3. Виконавець має право призупинити надання Послуги Замовникові та/або розірвати з ним договірні відносини у випадках, якщо:

Замовник поширив інформацію, що ображає честь і гідність інших Замовників, персоналу Виконавця, працівників інших підприємств під час виконання ними своїх обов'язків з обслуговування Замовника;

Замовник порушив договірні зобов'язання, Норми користування Мережею;

Замовник навмисно завдав шкоди іншим особам або здійснив дії, спрямовані на заподіяння такої шкоди;

Замовник здійснив злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, та/або вчинив дії, спрямовані проти територіальної цілісності та незалежності України;

у разі мережевої атаки на ip-адреси Замовника, яка загрожує безпеці та працездатності мережі Виконавців, до закінчення або ліквідації атаки;

у разі встановлення факту чи спроби нанесення Замовником пошкоджень базовому Обладнанню або програмному забезпеченню Виконавця, або користувачам мережі Інтернет (шляхом умисного формування блокуючого трафіку, розповсюдження комп'ютерних вірусів, СПАМу та ін.).

Замовник не виконав вимоги, передбачені п.4.1.2 цього Договору.

12.4 У разі Порушення Норм користування мережею Виконавець має право припинити або обмежити надання Послуг Замовнику на термін не менше однієї доби після повідомлення Замовника електронною поштою на Контактну електрону адресу (адреси) та/або за Контактним номером телефону.

12.5 Виконавець залишає за собою право негайно призупинити надання Послуг Замовникові та/або ініціювати розірвання Договору у випадку Систематичного порушення Замовником п. 9.3. та п. 9.4 цього Договору.

12.6. Виконавець має право призупинити або обмежити надання Послуги згідно норм чинного законодавства України.

12.7. Відновлення підключення Замовника до Послуги після відключення його через причину, вказану в п. 9.1 Договору, можливе протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після надходження коштів на ОР Замовника у розмірі, не менше місячної замовникної плати згідно підключених Тарифних планів.

12.8 З метою визначення обставин інциденту, наведеного в п. 12.3 даного Договору (ступінь причетності Замовника, наявності (відсутності) злого наміру в діях Замовника, величина заподіяного збитку та інших обставин), Виконавець може провести службове розслідування. Рішення про відновлення надання Послуги після призупинення її з причин, вказаних в п. 9.3 Договору, Виконавець приймає тільки після припинення даних дій з боку Замовника і одержання результатів службового розслідування.

13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, БЕЗПЕКА, ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

13.1 Виконавець проводить загальні технічні і організаційні заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності отриманої і відправленої інформації Замовника. Доступ працівників Виконавця до такої інформації дозволяється виключно з метою технічного забезпечення Послуги або у випадках пред'явлення претензій з боку третіх осіб щодо умисних дій Замовника, спрямованих на завдання шкоди шляхом розповсюдження комп'ютерних вірусів, СПАМу, матеріалів образливого характеру, використання ресурсів Інтернет з метою шахрайства та ін.

13.2 Технічну можливість доступу до отриманої і відправленої інформації має тільки спеціально підготовлений Виконавець ( в особі його працівників). Такі працівники несуть персональну відповідальність за розголошування інформації, призначеної Замовнику або вихідної від нього.

13.3. Виконавець залишає за собою право на підставі документованих претензій та вимог Законодавства змінювати політику безпеки і перелік фільтрованих портів без узгодження з Замовниками.

13.4 Інформація про Замовника та про Послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

13.5 Замовник несе відповідальність за дані, розміщені на Віртуальному виділеному сервері та/або Хмарній інфраструктурі, які використовуються за умовами даного Договору, в тому числі за розміщення або розповсюдження порнографічних матеріалів та будь-яких матеріалів сексуального і еротичного характеру, закликів до расизму та насильства, а також посилання на інші ресурси, які містять подібні матеріали відповідно до чинного законодавства.

13.6 Замовник несе відповідальність за розміщення електронної(цифрової) інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права третіх осіб відповідно до чинного законодавства.

13.7 Замовник несе повну відповідальність за збереження в таємниці своїх Паролів від третіх осіб.

13.8 Виконавець не несе відповідальності за збереження Паролів Замовника і не відшкодовує збитки Замовника, заподіяні йому в результаті використання Паролів Замовника третіми особами у випадку недбалого зберігання Замовником своїх Паролів.

13.9 Виконавець не несе відповідальності за якість роботи ліній, каналів і вузлів зв'язку, що надаються іншими організаціями і розташовані за межами зони його відповідальності. А також не несе відповідальності за якість функціонування сегментів мережі Інтернет, що не є власністю Виконавця.

13.10 Всю відповідальність і ризики з використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Замовник. Виконаець не дає жодних гарантій щодо будь-яких товарів, інформації та Послуг (за винятком власної інформації Виконавця), що поставляються чи надаються за допомогою Інтернет, не несе відповідальність за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали Замовники чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернету чи неможливості їх використання.

13.11 Виконавець не несе відповідальності за порушення у роботі Послуг Замовника, спричинені мережевими атаками на адреси Замовника. Замовник, який встановив факт мережевої атаки на свою адресу, зобов'язаний якнайскоріше сповістити про це Виконавця. Виконавець в цьому випадку має право тимчасово, аж до закінчення або ліквідації атаки, обмежити доступ до мережевих адрес Замовника для забезпечення безпеки всієї мережі і збереження часткової працездатності Віртуального виділеного серверу та/або Хмари. Виконавець виявляє джерела мережевої атаки тільки тією мірою, яка необхідна для її ліквідації і забезпечення безпеки мережі.

13.12 Виконавець не несе відповідальність за збитки будь-якого роду, понесені Замовником або третьою стороною в ході використання Замовником Послуг, Тарифних планів. Виконавці не відповідають за зміст інформації, розміщеної, зміненої та видаленої Замовником на Віртуальному виділеному сервері та/або Хмарі. Всі майнові претензії третіх осіб з приводу порушення їх прав та інтересів, що охороняються законом, при використанні Замовником Послуг будуть врегульовані Замовником від власного імені та за власний рахунок. У разі, якщо внаслідок задоволення таких претензій Виконавцям будуть завдані збитки, Замовник зобов'язаний відшкодувати їх у повному обсязі.

13.13 Виконавець звільняється від повного або часткового виконання своїх обов'язків у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на момент підписання Протоколу замовлених Послуг/Договору, а саме: у випадках несанкціонованого втручання Замовника або будь-яких третіх осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, війни, воєнних дій, стихійних лих, аварій, катастроф, саботажу, громадських заворушень, диверсій, рішень органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, зміни кон'юнктури ринків, скасування ліцензії провайдера програмної Послуги уповноваженими на це державними органами; у разі неможливості надання Послуг та Тарифних планів за відсутності технічних можливостей та/або з інших поважних причин, зміни напрямів діяльності Виконавця тощо.

14. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

14.1. Виконавець надає Клієнту невиключну ліцензію на право використання ПО на весь час дії договору на території усього світу з моменту згоди Клієнта на укладання договору.

14.2. Клієнт має право використовувати ПО будь-яким способом, який не протирічить другій частині пункту 2.4 цієї оферти;

14.3. Вартість надання права користування ПО включена у розмір винагороди.

14.4. Клієнт зобов'язаний не надавати іншим фізичним та/ або юридичним особам право використання ПО за субліцензією.

14.5. Стороння інтелектуальна власність: Компанія не має жодних виключних майнових прав на торговельні марки "KYIVSTAR", "VODAFONE" і "LIFECELL", що розміщені на сайті; Ми не вводимо своїми діями або бездіяльністю споживачів в оману; Використання торговельних марок "KYIVSTAR", "VODAFONE" і "LIFECELL" правомірно, відповідно до частини 4 пункту 6 статті 16 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

15. Реквізити Виконавця.

ТОВ "Мпроксі"

КОД ЄДРПОУ: 44812659

Адреса місцезнаходження:

03035, м. Київ, вул. Кирилівська, 82, оф.9

Банк одержувача:

АТ "Універсал Банк" Київ ,Україна

Номер поточного рахунку клієнта одержувача:

UA983220010000026000930000669

МФО Банку одержувача: 322001

Тел. +38063 964 98 28

All right reserved © Mproxy LTD 2017-2024